עמותת תו"מ – מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע (ע"ר)

עמותת תו"מ – מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע (ע"ר)

מספר עמותה: 580061588

קהל יעד

אוכלוסייה ארצית, גברים, ילדים ונוער, סטודנטים או צעירים, תלמידי בית ספר.

סטטוס

עמותה רשומה

שנת יסוד

1984

סיווג פעילות ענפי

חינוך, השכלה והכשרה מקצועית

תת תחום פעילות

מוסדות חינוך

מטרת העמותה

"לייסד, לקיים, לבסס, להרחיב ולפתח את תו""ם – מוסד בנ"ע לתורה ולמקצוע.
להקנות תורה ויראת שמיים, לארגן ולקיים למודים תורניים וכללים.
לעודד, לכוון, להדריך ולחנך תלמידים להמשיך בלימודי התורה בישיבות הגדולות.
לטפח את הערכים החלוציים בקרב התלמידים, לחנכם להשתלבות במסגרת גרעיני בני עקיבא, ולכוונם לקראת חיים בהתיישבות הדתית על כל צורותיה.
לפתח פעולות תורניות בין תושבי ישראל בכלל, בקרב הנוער הישראלי ובין חברי העמותה בפרט, ולהוציא למטרה זו ספרי לימוד, ספרי עזר, עיתונים, עלונים, חוברות וכד'.
לקבל שכר לימוד, תרומות, מתנות, עזבונות, מענקים, הקצבות וכל תמיכות כספיות אחרות למען החזקתה, הרחבתה, ציודה וביסוסה הרוחני והחומרי של העמותה ולצורך זה להשתמש בכל אמצעי הפרסום הנראים לעמותה.
ללוות כספים למטרות העמותה ולהתחייב בתשלומיהם בכל הצורות והאופנים שהעמותה תמצא למתאימים בשבילה, ולצורך זה לשעבד, למשכן, ולתת בטוחות.
לקנות, למכור, לשכור או לרכוש בחליפין ובכל אופן אחר מקרקעין ומטלטלין הדרושים למטרות העמותה.
לבנות ולהקים בניינים וכן להרחיב או להגדיל בנינים קיימים לצורך למודים פנימייתיים, ספריות, בתי תפילה או כל מטרה שהעמותה תחשוב אותה למועילה.
לקיים גמ"ח לתלמידים, קרן סטיפנדיות והלוואות לתלמידי העמותה ומסיימיה וכן לעובדי העמותה.
לקיים שירות רפואי, מקומות מרגוע לימי פגרה ובדרך כלל לעשות כל פעולה אשר מזמן לזמן תוכל, לדעת העמותה, לעזור למוסדותיה.
להשתתף בחברות ולשתף פעולה עם חברות, אגודות או איש/אנשים אחרים בקשר להגשמת כל מטרה ממטרות העמותה.
לקבל ולשלם כספים, לחתום על שטרי חוב, שיקים והתחייבויות מכל המינים, להחזיק חשבונות בנק או בנקים ובמוסדות כספיים אחרים ולעשות כל פעולות בנקאיות הדרושות לקיומה של העמותה.
להופיע בפני בתי דין, בתי משפט לסוגיהם ודרגותיהם כתובע, נתבע, צד שלישי ובכל תפקיד ואופן אחר, וכן בפני כל משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות כולל משרדי ההוצאה לפועל ומשרדי ספרי האחוזה, כקונה, שוכר, חוכר, ממשכן, מוכר, משכיר, מחכיר, ולעשות כל פעולה חוקית אחרת למטרות העמותה וליפות כוחם של עורכי דין לבצוע הפעולות הנ"ל.
לפעול ולעשות הכל כאישות משפטית בעלת זכויות מלאות.
אסור לחברי העמותה לקבל רווחים וטובות הנאה כלשהי מהכנסות העמותה ומרכושה.
קבלת מורים/ות, עובדים ופיטוריהם תבוצע ע"י ההנהלה , בהתאם לעקרונות שתחליט עליהם מפעם לפעם, ובהתאם להנחיות מרכז ישיבות בני עקיבא (להלן "המרכז").
עובדים מרכזיים רב המוסד ומנהלה שהשקפת עולמם תהיה דתית לאומית ימונו ע"י ועד העמותה לאחר שקבלו את הסכמת המרכז לכך בכתב.
כל עובד חדש צריך תחילה להתקבל לניסיון של שנה. ראשי הישיבות / האולפנות יש לקבל לפחות לשתי תקופות ניסיון , שלא יפחתו מארבע שנות לימוד."

חברים בעמותה

9

תת תחום פעילות

מוסדות חינוך

כמות עובדים

230

כתובת פעילות העמותה

עיר רישום

חרב לאת

כתובת רישום

הצאלון

יש חשבונית
עמותות נוספות
גלילה לראש העמוד